Digilän käyttöehdot

Digilän verkkopalvelulla tarkoitetaan Digilä-mobiili- ja tabletsovelluksessa sekä internetissä osoitteessa www.digila.fi ja digila.edocker.fi julkaistavaa aineistoa, Digilän palveluita ja muita sähköisiä palveluita. (Digilä on Pirkanmaan Lehtitalo -konsernin kaikkien digilehtien lukupaikka, joka toimii mobiili- ja tabletsovelluksena sekä internetselaimessa.) Digilän verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja.

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikki verkkopalvelun oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat lehdellä. Pirkanmaan Lehtitalo pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin mainita.

Sisällön tai osan sisällöstä julkistaminen levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti on kielletty ilman lehden etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

Palvelun käyttöehdot ja vastuut 1.1.2016

 

1. Perusteet

Digilä on Pirkanmaan Lehtitalo -konsernin tuottama ja julkaisema palvelu (jäljempänä Palvelu). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Pirkanmaan Lehtitalon ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä Asiakas) välillä.

Pirkanmaan Lehtitalo toimittaa Palvelun sitoumuksetta. Pirkanmaan Lehtitalolla on oikeus muuttaa, lisätä ja poistaa osio Palvelusta tai lopettaa Palvelu osittain tai kokonaan.

Palvelun ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei voida taata. Pirkanmaan Lehtitalo -konserni tai sen lisenssinhaltijat eivät missään olosuhteissa vastaa tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sama koskee mahdollisia tietoturvariskejä.

 

2. Oikeudet

Digilä-palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Kaikki Palvelun oikeudet kuuluvat Pirkanmaan Lehtitalolle. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet, edelleen luovutusoikeus ja muunteluoikeus mukaan lukien, siirtyvät aineiston toimittamisen myötä Pirkanmaan Lehtitalolle. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelun teksti-, kuva- ja videosisältöä ja sisällön osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa sisällön osasta muutama kappale omaan käyttöön, yksityiseen tutkimustoimintaan, opiskeluun tai harrastustoimintaan, jolla ei ole kaupallisia tavoitteita. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen, mikäli kysymys ei ole yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvästä toiminnasta tai kaupallisista tavoitteista.

Palvelun tai sen osan saattaminen yleisön saataville on kielletty ilman Pirkanmaan Lehtitalon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan varastointiin, julkaisemiseen, edelleen luovuttamiseen tai esittämiseen tai näyttämiseen julkisesti. Tämä kielto koskee niin vastikkeellista kuin vastikkeetonta luovutusta. Asiakas on korvausvelvollinen Pirkanmaan Lehtitalolle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

 

3. Vastuut Palvelun sisällöistä

 

3.a. Pirkanmaan Lehtitalon tuottama sisältö

Pirkanmaan Lehtitalo vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä sekä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Pirkanmaan Lehtitalo ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Palvelun toimitettu sisältö saattaa sisältää linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin, eikä Pirkanmaan Lehtitalolla ole vastuuta niistä. Pirkanmaan Lehtitalo ei vastaa asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin.

 

3.b. Asiakkaan Palveluun toimittama sisältö

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista.

Asiakas vastaa myös siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Pirkanmaan Lehtitalolle, Pirkanmaan Lehtitalon sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Pirkanmaan Lehtitalolle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Jos asiakas toimittaa Palveluun teksti, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä aineistoon. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kirjoittanut ja/tai kuvannut materiaalin tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, tai että materiaalin kirjoittanut ja/tai kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa niin, että luovutus sisältää myös muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden, ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa ja/tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Pirkanmaan Lehtitalo voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja/tai muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee tiedusteltaessa pystyä esittämään kyseessä olevat suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Pirkanmaan Lehtitalolla on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

 

4. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Pirkanmaan Lehtitalo menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet asiakkaat ovat Pirkanmaan Lehtitalon asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaan antamia yhteystietoja – kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa – ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan antamaa nimenomaista suostumusta. Pirkanmaan Lehtitalo ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Palvelun sisällön kehittämiseksi asiakkaan tietokoneelle, tabletille tai mobiililaitteelle saatetaan ajoittain siirtää niin sanottuja evästeitä. Evästeillä kootaan tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Palvelun parantamisen lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa Pirkanmaan Lehtitalon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina, ja Pirkanmaan Lehtitalo pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Yksikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

 

5. Uutiskirjeet ja postituslista

Palveluun kuuluu rekisteröityneille asiakkaille lähetettävä uutiskirje. Asiakas kuuluu oletusarvoisesti postituslistaan. Asiakas voi halutessaan pyytää sähköpostiosoitteensa poistamista postituslistalta. Pirkanmaan Lehtitalo yrittää minimoida mahdollisuuden, että sähköpostiosoitteensa poistettavaksi pyytänyt asiakas ei vastaisuudessa saisi uutiskirjeitä. Pirkanmaan Lehtitalolla on kuitenkin oikeus päättää, milloin uutiskirje lähetetään kaikille rekisteröidyille asiakkaille, riippumatta siitä, ovatko jotkut asiakkaat toivoneet, ettei heille lähetetä uutiskirjettä.

Kun käyttäjä saa Pirkanmaan Lehtitalo -konsernilta uutiskirjeitä, niissä saattaa olla erilaisia työkaluja, hyperlinkkejä tai vastaavia toimintoja, joilla selviää, avaako käyttäjä uutiskirjeen ja mitä sen linkkejä hän mahdollisesti käyttää. Tietojen avulla palveluja palvelua tullaan kehittämään siten, että käyttäjä saa häntä kiinnostavista aiheista sähköpostiviestejä tai muita tietoja.

 

6. Käyttökatkot, käyttöehdot ja muut ehdot

Palvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoja huollosta, liiasta kuormituksesta tai muusta syystä johtuen. Pirkanmaan Lehtitalo pyrkii informoimaan tulevista käyttökatkoksista. Pirkanmaan Lehtitalolla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä. Pirkanmaan Lehtitalo ei myöskään korvaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia. Pirkanmaan Lehtitalolla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan seitsemän päivää ennen niiden voimaan astumista palvelun www-sivulla. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan niiden voimaantulohetkenä.

Ylivoimainen este – force majeure – vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita aina siihen asti, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset voidaan palauttaa.

Pirkanmaan Lehtitalo -konsernilla on oikeus siirtää Palveluun liittyvät henkilörekisterit, Palvelu ja sen ylläpito Pirkanmaan Lehtitaloon kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

 

digityy